– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony pod adresem: ppp.powiat-chrzanowski.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 32 624 12 70
Fax: +48 32 624 12 70
E-mail: pppchrzanow@post.pl
Adres korespondencyjny: 32-500 Chrzanów, ul. Focha 3

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-24

Strona podmiotowa Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej w Chrzanowie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:
Strona posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-24

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
e-mail:
Telefon:

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 

Ważne serwisy:

ilustracja z herbem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ilustracja z logotypem Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wróć na górę