– Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst.jedn.:Dz. U. z 2019 r. , poz. 1148),
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
– Rozporządzenie MEN dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017r., poz. 1635)
– Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1743),
– Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r., poz. 199, z późn. zm.).

                                                                     

Kto może korzystać z tej formy pomocy?

 1. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chrzanowie wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością:
  – które nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, a ich miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu chrzanowskiego
  – które uczęszczają do przedszkoli mających siedzibę na terenie powiatu chrzanowskiego

Jakie dokumenty należy przygotować?

 1. Pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka o rozpatrzenie sprawy przez Zespół Orzekający: wniosek rodziców na Zespół Orzekający
 2. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka niezbędne do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: zaswiadczenie_lekarskie_ksztalcenie_specjalne_i_wwr
 3. Inna dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych, dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie. Jeżeli dziecko nie było wcześniej diagnozowane przez psychologa, pedagoga lub logopedę, obserwacje/badania niezbędne do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przeprowadzą specjaliści poradni

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Komplet dokumentów niezbędnych do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy złożyć bezpośrednio w Poradni u pracowników dyżurującychgodziny przyjmowania wniosków

 Terminy wydawania i przekazywania opinii

 1. Zespół Orzekający Poradni zostaje zwołany w celu rozpatrzenia wniosku i wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może być wydana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
 3. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przesyłana jest wnioskodawcy listem poleconym w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.
 4. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przekazuje się w jednym egzemplarzu.

 

Ważne serwisy:

ilustracja z herbem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ilustracja z logotypem Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wróć na górę