– Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży

Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz. U. z 2019 r. , poz.1148),
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
– Rozporządzenie MEN dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r., poz. 1578)
– Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1743),
– Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r., poz. 199, z późn. zm.).

 

Kto może korzystać z tej formy nauki?

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami (dzieci niesłyszące; słabosłyszące; niewidome; słabowidzące; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.
 2. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chrzanowie wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół, mających siedzibę na terenie powiatu chrzanowskiego. W przypadku dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub aktualnie nie uczęszczają do przedszkola, szkoły lub ośrodka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane są dla dzieci i młodzieży, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu chrzanowskiego.

 

Jakie dokumenty należy  przygotować?

 1. Pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka albo pełnoletniego ucznia o rozpatrzenie sprawy przez Zespół Orzekający: wniosek rodziców na Zespół Orzekający
 2. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia niezbędne do wydania orzeczenia w przypadku dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami: zaswiadczenie_lekarskie_ksztalcenie_specjalne_i_wwr ; zaświadczenie lekarskie okulistyczne ;
  zaświadczenie lekarskie laryngologiczne
 3. Opinię ze szkoły, przedszkola wydaną przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem
 4. Inna dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie. Jeżeli dziecko nie było wcześniej diagnozowane przez psychologa, pedagoga lub logopedę, obserwacje/badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzą specjaliści poradni zgodnie z przydziałem obowiązków

                                                                             

 Gdzie należy złożyć dokumenty?

Komplet dokumentów niezbędnych do wydania orzeczenia lub opinii należy złożyć bezpośrednio u pracowników poradni pełniących dyżurgodziny przyjmowania wniosków

 

Terminy wydawania i przekazywania orzeczeń

 1. Zespół Orzekający Poradni zostaje zwołany w celu rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
 3. Orzeczenie przesyłane jest wnioskodawcy listem poleconym w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.
 4. Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.

 

 

Ważne serwisy:

ilustracja z herbem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ilustracja z logotypem Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wróć na górę