– Zasady bezpieczeństwa dzieci w czasie wizyty w PPP

  1. W czasie pobytu w poradni dziecko powinno znajdować się pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub specjalisty. Wskazane jest unikanie sytuacji dłuższego przebywania dziecka w poczekalni bez bezpośredniej opieki osoby dorosłej.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni) biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w poczekalni.
  3. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mogą być przyjmowane wyłącznie klienci zdrowi, tzn. bez objawów infekcji. W przypadku złego samopoczucia klienta specjalista może w danym dniu odmówić spotkania.
  4. Dzieci, korzystające z pomocy poradni, mogą samodzielnie wrócić do domu wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) i po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez rodziców (opiekunów prawnych) ze specjalistą. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) powinno zawierać datę i godzinę wyjścia dziecka z poradni oraz klauzulę, że rodzic przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu wyjścia przez dziecko z placówki.
  5. Specjalista może odmówić wypuszczenia dziecka z poradni pomimo oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego), jeśli uważa, że zaistniałe okoliczności lub stan psychofizyczny dziecka zagrażają jego bezpieczeństwu (np. późna pora, burza, złe samopoczucie dziecka itp.). W zaistniałej sytuacji specjalista kontaktuje się telefonicznie z rodzicem (opiekunem prawnym).
  6. W sytuacji, jeśli rodzic nie wyraził zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, zobowiązany jest, aby w trakcie wizyty dziecka przebywać na terenie poradni.
  7. Odbiór dziecka przez osobę niebędącą opiekunem prawnym jest możliwy tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica.

 

Ważne serwisy:

ilustracja z herbem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ilustracja z logotypem Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wróć na górę